Mentale modeller

Nedenfor har jeg samlet noen definisjoner av mentale modeller, og referanser til ulike personer og ressurser som omhandler teorien. Mentale modeller kan være verdifulle i studier av menneske-maskin interaksjon, og kan hjelpe til i forståelsen av hvordan mennesker vet, oppfatter, tar avgjørelser og former atferd i ulike miljøer (Davidson et al, 1999).

Et av de største bidragene fra kognitiv psykologi er teoriene om mentale modeller fra Johnson-Laird (1983). Teoriene forsøker å gi en generell forklaring på menneskelig tenkning. Kjernen er påstanden om at mennesker forestiller seg verden de samhandler med gjennom mentale modeller. Han krediterer Kenneth Craik, som tidlig på 1940-tallet er den som første presenterer en slik ide.

Norman (Norman og Draper, 1986) hevder brukere utformer mentale modeller av systemene de bruker. Brukerne samhandler med systemer basert på disse oppfatningene:

I believe that people form internal, mental models of themselves and of the things and people with whom they interact. These models provide predictive and explanatory power for understanding the interaction. Mental models evolve naturally through interaction with the world and with the particular system under consideration. These models are highly affected by the nature of the interaction, coupled with the person’s prior knowledge and understanding. The models are neither complete nor accurate, but nonetheless they function to guide much human behavior (s. 46)

Han referer til andre bidragsytere av eksempler på mentale modeller, blant annet Andrea diSessa (1986). Hun skiller mellom tre forskjellige mentale modeller: strukturelle modeller, funksjonelle modeller og distribuerte modeller. Strukturelle modeller beskriver systemet, mens funksjonelle modeller sier noe om hvordan ting blir gjort. Distribuerte modeller gjør bruk av en eller flere modeller fra andre domener, som brukes metaforisk for å forstå det nye domenet (Svanæs, 1999).

Gentner og Stevens (1983) hevder mentale modeller gir mennesker informasjon om hvordan fysiske systemer virker. Denne tilnærmingen kan generaliseres til flere situasjoner mennesker møter, inkludert objekters oppførsel i henhold til de fysiske lover.

For de fleste kognitive vitenskapsfolk i dag, er en mental model en indre skalamodell-representasjon av en ytre virkelighet. Den bygges on-the-fly, fra kunnskap om tidligere erfaringer, schema segmenter, erkjennelse og problemløsningsstrategier. En mental modell inneholder minimal informasjon, er ustabil og utsatt for endring. Den brukes til å ta avgjørelser i uvanlige omstendigheter (Davidson et al, 1999 og Johnson-Laird et al, 1998).

Johnson-Laird et al (1998) skriver også “Like pictures in Wittgenstein’s picture theory of the meaning of language, mental models have a structure that corresponds to the structure of what they represent”. Wittgenstein var imidlertid ikke opptatt av mentale bilder. Hans tese var ikke at betydningen av en setning er hva vi forestiller oss i hodet når vi hører eller tenker setningen. Wittgenstein var interessert i et mer abstrakt bildebegrep.

Organisasjonsteoretikeren Peter Senge, som er dypt influert av Chris Argyris, omtaler mentale modeller som “…deeply ingrained assumptions, generalizations, or even pictures and images that influence how we understand the world and how we take action” (Senge, 1990, s. 8).

Boxes and Arrows sitt innlegg “What’s your idea of a mental model?” har skapt diskusjon om forskjellen mellom mentale modeller og konseptuelle modeller. Nedenfor er et utvalg av utsagn fra diskusjonen. Jeg synes dette er interessant, for her er det designere og folk fra HCI og Ux-miljøet som diskuterer, og diskusjonen oppstår til en viss grad av mentale modeller i seg selv:

Maybe its semantics, but I don’t think you ever want to try and bring people over to your target mental model. But you do want to find way to brdige the gap between what you know is going on in the product at the engine level to something the user can relate to in their own mental model of what is going on.

What is the difference between a “mental model” and an “expectation”? I see very little, and have replaced my references to mental models with “expectations” when I’m talking with managers, developers, or clients.

I’d also say it’s impossible to fully document a complete mental model—we’re just interested in those parts of it that lead people to make assumptions and behave in certain ways.

Og min favoritt:

…what does a mental model look like? How is it physically drawn/written/articulated on paper so that people can grasp it?

Norman (1988) beskriver konseptuelle modeller som en del av et viktig aspekt ved design: mentale modeller. Det er designerens oppgave å utvikle en konseptuell modell som er passende for brukeren.

Han hevder tre ulike slike aspekter av mentale modeller må holdes atskilt: designmodellen, brukerens modell og systembildet (the design model, the user’s model and the system image). Designmodellen er konseptualiseringen designeren har i tankene. Brukerens modell er den mentale modellen brukeren utvikler gjennom interaksjon med systemet. Systembildet er et resultat av den fysiske strukturen som er bygget, inkludert dokumentasjon, instruksjoner og merkelapper.

Designeren forventer at brukerens modell er identisk med designmodellen. Men designeren snakker ikke direkte med brukeren, all kommunikasjon finner sted gjennom systembildet. Hvis systembildet ikke gjør designmodellen klar og tydelig, vil brukeren ende opp med feil mental modell (Norman, fra Norman og Draper, 1986).

Innlegget oppdateres etter behov.

Referanser

Davidson, Mary Jo. Dove, Laura og Weltz, Julie. (1999). Mental Models and Usability. Depaul University, Cognative Psychology 404.

DiSessa, A.A. (1986). Models of Computation, In: Norman, D. and Draper, S.W. (Eds.). User Centered System Design, New Perspectives on Human-Computer Interaction. pp. 01-218. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Ass. Publ..

Gentner, Dedre og Stevens, Albert L. (Ed.). (1983). Mental Models. Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Johnson-Laird, P.N. (1983). Mental models: towards a cognitive science of language, inference and consciousness. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Johnson-Laird, P.N. Girotto, Vittorio. Legrenzi, Paolo (1998). Mental models: a gentle guide for outsiders. April 7th.

Norman, D (1988). The design of Everyday Things, Basic Books, New York.

Norman, D. og Draper, S.W. (Eds.) (1986). User Centered System Design, New Perspectives on Human-Computer Interaction. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Ass. Publ..

Preece, J., Rogers, Y. & Sharp, H. (2007) Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. New York, NY: John Wiley & Sons, 2nd edition.

Senge, Peter (1990). The Fifth Discipline: The art and practice of the learning organization, Doubleday, New York.

Svanæs, Dag (1997). Understanding Interactivity: Steps to a Phenomenology of Human-Computer Interaction. NTNU, Trondheim.

Ingen kommentarer ennå

Vil du kommentere?

E-postadressen din vil ikke bli vist til andre